Estatuts

Estatuts «Fundació MARIA TERESA RODÓ» (text refós a 12/11/2015)

 

I.- Denominació, règim i domicili

Article 1.-

La fundació es denomina “Fundació MARIA TERESA RODÓ”, és una fundació privada sense ànim de lucre, d’interès general i constituïda amb caràcter indefinit; està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, a on desenvolupa el seu objecte principalment, sense perjudici de la seva projecció tant nacional com internacional.

Article 2.-

La fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directa o indirectament en aquests Estatuts i en la escriptura fundacional; per les disposicions que, en interpretació i desenvolupament d’aquella voluntat, estableixi el patronat i per les lleis i Reglaments que li siguin aplicables.

Article 3.-

La fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu de les seves facultats, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar i gravar béns de tota classe; celebrar tot tipus d’actes i contractes; concretar operacions creditícies; constituir i ostentar participacions en el capital de societats mercantils; obligar-se i renunciar a béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-se i desistir i exercitar lliurement tota classe de drets, accions, i excepcions devant de Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de l’Administració Pública i qualsevol altre de l’Estat, Comunitat Autònoma, Província i Municipi i altres corporacions o entitats, amb l’autorització corresponent del Protectorat sempre que sigui necessària.

Article 4.-

La fundació té el domicili a Barcelona (08034), Carrer Bisbe Català, número 2, 5º, si bé el patrimoni podrà traslladar-lo a qualsevol altre lloc del territori de Catalunya, notificant-ho al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

II.- Fins fundacionals

Article 5.-

La fundació té per objectiu, amb caràcter general, la realització de tot tipus d’activitats i concessió d’ajudes que contribueixin al foment, desenvolupament i realització d’activitats culturals, educatives, artístiques i assistencials, en tos els seus aspectes i en el seu sentit més ampli. Per la consecució dels seus objectius podrà realitzar i intervenir en projectes de cooperació al desenvolupament.

El compliment de les finalitats de la fundació es durà a terme d’acord amb els següents valors:

 1. El suport a la formació humana, científica i tècnica de les persones, d’acord amb els principis de l’humanisme cristià, especialment els de la família tradicional.
 2. El desenvolupament de les necessitats físiques i intel.lectuals en favor de la família, amb especial consideració de les famílies numeroses, de la infància i la juventut.
 3. El foment i la protecció dels drets humans que contribueixin a la defensa de la dignitat de la persona i d’aquelles entitats que els proclamin i defensin.
 4. El foment i el suport de la investigació, amb la finalitat d’aportar nous enfocaments que contribueixin a la defensa de la família, a la seva valoració i acceptació a la societat, així com a la seva difusió per qualsevol medi.
 5. La dedicació a les persones de l’entorn familiar, social, etc.

compartint i intercanviant coneixements, guiant i formant.

Article 6.-

Per desenvolupar el seu objectiu, a títol enunciatiu i no limitatiu, la fundació podrà dur a terme, entre altres, les següents activitats:

 1. Mantenir relacions i col.laborar amb centres culturals, educatius i formatius de tot el món, promovent conferències, estudis, cursos, taules rodones, congressos, jornades i qualsevol altra activitat que consideri convenient, firmant els acords necessaris.
 2. Convocar concursos, premiar i publicar llibres i treballs.
 3. Finançar, total o parcialment, pel.lícules, reportatges, i qualsevol altra gravació audiovisual, especialment de caràcter formatiu, docent, cultural, divulgatiu i d’investigació; promoure la dotació d’equipaments culturals i docents, biblioteques, laboratoris i altres instal.lacions formatives.
 4. Concedir tota classe d’ajudes i préstecs a persones físiques (intel.lectuals, professionals, estudiants) per la seva formació, millora, investigació i a institucions formatives, docents, culturals i socials pel compliment de les seves finalitats.
 5. Contribuir al manteniment, conservació i restauració de Béns del Patrimoni Històric Espanyol.

6.Col.laborar i participar, directa o indirectament, de forma minoritària o majoritària, en entitats privades de caràcter no personalista i de responsabilitat limitada, els fins i els objectius dels quals siguin anàlegs o coadjuvants de les finalitats i objectius de la fundació, complint en tot cas els requisits legals.

7.Qualsevol altra activitat que el patronat consideri convenient pel compliment dels fins fundacionals.

Article 7.-

La fundació podrà desenvolupar el seu objectiu directa o indirectament, donant o rebent col.laboracions d’organismes públics i altres entitats privades que realitzin fins anàlegs, entès en el sentit més ampli.

Article 8.-

Seran beneficiaris de les activitats i de les ajudes concebudes per la fundació, aquelles persones físiques i jurídiques que reuneixin les circumstàncies i condicions que s’estableixin en les convocatòries, sempre en funció del desenvolupament dels fins de la fundació.

Els beneficiaris seran escollits pel patronat seguint criteris d’imparcialitat i no discriminació.

Ningú podrà ni individual ni col.lectivament, imposar al patronat l’atribució dels beneficis de la fundació a persones determinades.

Article 9.-

No obstant això, el que disposen els articles anteriors, quan la fundació, prèvia acceptació del patronat, adquireixi a títol gratuït béns per destinar-los, o els seus fruits o rendes, a un fi determinat dels que es comprenen entre els fins de la fundació, s’observarà la voluntat del transmitent.

III.- La dotació i el règim econòmic

Article 10.-

La dotació fundacional està constituïda pels béns que s’especifiquen en l’escriptura de constitució de la fundació i aquells que el patronat hagi designat com a tals.

El patronat podrà ampliar-la amb altres béns adquirits a títol onerós o gratuït. A més, seran béns dotacionals els béns i drets que la fundació rebi per donació, herència o llegat, sempre que el donant o testador en el seu cas, així ho disposi i sigui acceptat pel patronat.

El patronat podrà disposar d’aquests béns d’acord amb la llei.

Són béns no dotacionals aquells que pertanyen al patrimoni de la fundació sense reunir els requisits esmentats en els apartats anteriors.

Article 11.-
 1. Els recursos s’aplicaran als fins fundacionals de la manera que determini el patronat per aconseguir el millor compliment dels seus fins.
 2. La fundació atorgarà discrecionalment els seus beneficis en aquelles activitats o a aquelles persones o entitats que, exclusivament, segons el parer del patronat, ho mereixin.
 3. La fundació, atingudes les circunstàncies i possibilitats del moment, podrà projectar la seva actuació en qualsevol dels seus fins sense necessitat d’atendre’ls tots.
Article 12.-

Els ingressos, béns i drets adquirits per la fundació perquè siguin destinats al compliment d’un fi determinat pel transmitent, s’entendran afectes i adscrits d’una manera directa i immediata, a la realització dels objectius que hagués indicat el transmetent.

La mateixa obligació sorgirà respecte als ingressos, béns i drets adquirits per la fundació com a resultat de campanyes realitzades pel patronat per a la obtenció de recursos que possibilitin la realització d’un fi concret.

Article 13.-

Els béns i drets que rebi la fundació per qualsevol concepte (aportacions, donatius, subvencions, herències, llegats, etc.) en els que no s’especifiqui el seu destí seran aplicats a la realització de l’objectiu fundacional i el patronat podrà decidir, segons el seu criteri, entre capitalitzar-los o destinar-los directament, d’acord amb el que disposi la legislació específica sobre la matèria.

Article 14.-

El patronat podrà realitzar actes de disposició o gravamen, directe o indirecte, dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació d’acord amb la legislació vigent, disposant amb anterioritat de la informació adequada per prendre la decisió de manera responsable. A més, el patronat haurà de comptar amb un informe econòmic validat per un tècnic independentment, en el cas que ho exigeixi la legislació vigent.

Article 15.-

Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui la fundació es destinaran al compliment dels fins fundacionals d’acord amb els límits establerts per la legislació vigent.

Article 16.-

La fundació haurà d’el.laborar cada any els comptes anuals de l’exercici anterior i una previsió d’ingressos i despeses per l’exercici següent que seran aprovats pel patronat en el moment oportú. L’exercici econòmic s’iniciarà l’1 de gener i es tancarà el 31 de desembre del mateix any.

Article 17.-

Els comptes anuals i la gestió de la fundació seran auditats quan es doni algun dels supòsits legals que la fan obligatòria, sense perjudici de que es realitzi sempre que el patronat ho consideri convenient.

IV.- Òrgan de govern i òrgan consultiu

A) Patronat
Article 18.-

L’òrgan de govern i representació de la Fundació Maria Teresa Rodó és el patronat.

El patronat exercirà la seva competència amb supremacia i independència, sense perjudici de les funcions de competència del Protectorat.

El patronat és l’òrgan suprem de la fundació al qual corresponen totes les facultats pròpies d’aquesta com persona jurídica, i té en concret les funcions que li atribueixen els presents estatuts o resulten pròpies del patronat o li siguin inherents.

Article 19.-
 1. El patronat estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de dotze patrons. Els fundadors establiran el número de patrons designat als que tinguen per convenient, així com el càrrec que ocuparà cadascun d’ells al patronat.
 2. El patronat nomenat a l’escriptura de constitució serà considerat fundacional, ostentant els nomenats la denominació de patrons fundacionals; el seu nomanement tindrà caràcter vitalici. Aquesta condició correspondrà als qui en l’actualitat o en el futur portin causa de cadascun dels patrons fundacionals.
 3. Cada patró fundacional podrà nomenar per actes inter vivos o mortis causa, el seu sucessor, sent vàlida la darrera designació efectuada, però l’anomenat no adquirirà el dret al càrrec fins que aquest quedi vacant per mort, renúncia o declaració d’incapacitat legal de qui l’hagués designat. Si es produís una vacant sense que el seu titular hagués designat successor al seu càrrec, hauran de fer-ho la resta dels patrons fundacionals per majoria absoluta, i el designat ostentarà, a la seva vegada, amb iguals drets, la qualitat fundacional per la línea de qui no va designar el seu sucessor. El nomenament haurà de realitzar-se en línea recta entre els descendents del substituït o els seus hereus, si no hi ha raons que ho justifiquin. En aquest últim cas s’extingirà el dret a nomenar un nou patró fundacional.

Si la vacant correspongués a un dels fundadors i aquest no hagués nomenat sucessor de manera expressa, no es produiria un nou nomenament.

 1. Els fundadors podran augmentar lliurement el número de membres del patronat fixat en l’escriptura fundacional fins al màxim previst en els presents Estatuts i acordar els seus corresponents nomenaments. Aquesta facultat, recaurà en els patrons fundacionals, que l’exerciran per majoria absoluta, quan, per qualsevol que sigui la causa, hagin cessat els fundadors. Els patrons així nomenats seran patrons no fundacionals i el seu nomenament tindrà una duració de cinc (5) anys, podent renovar-se indefinidament.

Les vacants es produiran pel transcurs del termini pel que van ser nomenats, per mort, renúncia i per cessament acordat per les dues terceres parts dels patrons facultats pel seu nomenament. En el cas de que haguessin patrons expressament nomenats en atenció a exercir un càrrec o ofici, cessaran quan cessin en aquest últim.

Els fundadors i els patrons fundacionals, una vegada hagin cessat els primers, ostentaran la facultat de cubrir les vacants que es produeixin o de reduir el seu número.

Article 20.-

Els fundadors designaran entre els patrons un president, un o dos vicepresidents i un secretari. Aquest últim càrrec podrà correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de l’òrgan col.legial. El secretari, en aquest cas, intervé en les reunions amb veu, però sense vot i té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el patronat. El reste dels seus membres seran vocals.

La facultat de designar els càrrecs del patronat es transmetrà als patrons fundacionals, que l’exerciran per majoria absoluta.

Article 21.-

El patronat podrà delegar totes o part de les seves facultats a qui tingui per convenient, excepte aquelles legalment indelegables.

El patronat podrà nomenar col.laboradors o assessors, qui, en el seu cas, assistiran a les reunions del patronat amb veu, però sense vot.

Article 22.-

El càrrec de patró que recaigui en persona física haurà d’exercir-se personalment. No obstant això, podrà actuar en el seu nom i representació un altre patró designat per ell. Aquesta actuació serà sempre per actes concrets i haurà d’ajustar-se a les instruccions que, en el seu cas, el representat formuli per escrit o ratifiqui posteriorment si és requerit pel patronat.

Article 23.-

El patronat es reunirà, almenys, dues vegades l’any i a més totes les vegades que ho estimi oportú el president.

Les reunions podran celebrar-se en qualsevol lloc. No obstant això, si es convoquen fora de la ciutat del domicili social caldrà justificar la conveniència, si la sol.licita algun dels patrons.

El patronat es reunirà també sempre que ho sol.licitin com a mínim una quarta part dels seus membres, per escrit dirigit al president o al secretari a on constin els temes a tractar durant la reunió, que es celebrarà en un termini màxim de trenta dies. En aquests supòsits la reunió es celebrarà al domicili fundacional.

Podran celebrar-se reunions per videoconferència o qualsevol altre medi de comunicació que permeteixi garantitzar la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possiblitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’entendrà celebrada al lloc on es trobi el president.

També es podran adoptar acords per escrit i sense sessió, sempre que es compleixin tots el requisits legals per fer-ho. Els acords s’entendran adoptats al domicili fundacional i a la data de la recepció del darrer vot vàlidament emès.

Article 24.-

El patronat s’entendrà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, almenys, la meitat més un dels seus membres.

Les reunions del patronat seran convocades pel president i cursades, de manera eficaç, pel secretari, amb cinc dies d’antelació, almenys, al dia que s’hagi de celebrar la reunió, indicant els temes a tractar, lloc, dia i hora. En cas que per qualsevol que fos el motiu, el president no convoqués la reunió o el secretari no la cursés, una vegada requerits en qualsevol forma de què quedi constancia, podrà ser convocada i cursada directament per la totalitat dels membres que la hagin sol.licitat d’acord amb l’establert en l’article anterior.

Els acords s’adoptaran per majoria de vots, decidint, en cas d’empat, el del president. No obstant això, per la modificació dels presents estatuts i per acordar l’extinció de la fundació es requerirà el vot favorable dels fundadors i el cessament de dos terços dels patrons fundacionals.

Els acords són executius des del moment en què s’adoptin, llevat que s’estableixi una data determinada o en el cas de que siguin d’inscripció obligatòria, en aquest cas ho seran des del moment de la inscripció.

S’aixecarà acta tant de les reunions com dels acords adoptats sense reunió, de la manera establerta per la legislació vigent.

L’acta serà aprovada pels assistents al finalitzar la reunió o, de manera alternativa, pel president i secretari durant els 10 dies següents, i, en el seu cas, amb la intervenció del patronat o patrons designats, si el patronat ho designa de manera expressa en determinades reunions.

Els acords es transcriuran al llibre d’actes, que seran autoritzats pel president i el secretari.

Article 25.-

L’exercici del càrrec de patró és totalment gratuït, sense perjudici de que els patrons siguin rescabalats per les despeses incorregudes en l’exercici de la seva funció.

Article 26.-
 1. El càrrec de patró no impedeix a qui l’ostenti ser designat apoderat de la fundació per complir encàrregs, prestar serveis professionals o ser contractat laboralment.
 2. El patró que presti els seus serveis professionals o laborals a la fundació en el marc d’una relació contractual podrà ser retribuït, sense perjudici de la gratuïtat que afecti a les funcions que ha de prestar com patró.
 3. El que regula els dos paràgrafs anteriors s’aplicarà únicament en el cas en que no es donin en la fundació els supòsits en els que la legislació vigent ho prohibeixi i en qualsevol cas es realitzarà amb el compliment de tots els requisits exigits.
Article 27.-

Els membres del Patronat actuaran en tot moment amb absoluta transparència i lleialtat en les seves relacions de tot ordre amb la fundació i s’abstindran, de participar per sí o a través d’aquelles persones o entitats vinculades que per Llei s’estableixin, directa o indirectament, en qualsevol tipus de negocis o activitats que puguin objectivament comprometre les obligacions de gestió i administració que els patrons tenen amb la fundació.

Els patrons i les persones o entitats vinculades per Llei només podran realitzar operacions amb la fundació quan quedi acreditat i complert tot el que exigeix la legislació vigent per a la presa i execució d’aquests acords i donaran compte al protectorat en els terminis i manera establerts.

En tot cas, qualsevol situació de conflicte d’interessos haurà de ser:

 1. Comunicada al patronat, amb caràcter immediat, pel patró afectat.
 2. Resolta, el més aviat possible, pel patronat, sempre en interès preferent de la fundació.

En les deliberacions i votacions que es produeixin en cas de conflicte d’interessos, el patró o patrons afectats s’abstendran d’intervenir i votar.

B) Consell Consultiu
Article 28.-
 1. El Consell consultiu és l’òrgan encarregat d’adoptar i transmetre la seva particular visió i anàlisi de la societat i les seves necessitats d’una manera oberta, amb la fi d’enriquir l’actuació de la fundació contribuint així al seu desenvolupament.
 2. Estarà format per aquelles persones que siguin nomenades pel patronat i acceptin el nomenament, que s’efectuarà pel termini de tres anys, que podrà ser renovat indefinidament. Cessaran per voluntat pròpia, pel transcurs del termini pel que han sigut nomenats o per decisió del patronat.

 

 1. El consell consultiu serà convocat, en ple o parcialment, pel patronat cada vegada que ho consideri necessari o convenient i almenys una vegada a l’any.
C) Persones amb funcions de direcció
Article 29.-

El patronat establirà l’organigrama de funcionament de la fundació i comptarà amb les persones que cregui convenient per exercir les funcions de direcció i gestió segons el seu criteri. Aquestes funcions podran ser exercides per un dels patrons sempre que la legislació vigent ho permeteixi. La contractació es farà amb subjecció i compliment de totes les disposicions legals.

Article 30.-

El Director-Gerent assumirà la direcció i gestió dels serveis administratius i econòmics de la fundació, d’acord amb els Reglaments interns aplicables. El patronat li otorgarà els poders notarials convenients per exercir les seves atribucions davant de tercers.

El Director-Gerent assistirà amb veu, però sense vot, a aquelles sessions del patronat en les que es debateixin temes relacionats amb les funcions pròpies del seu càrrec i quan així ho acordi el president.

Article 31.-

El que estableix el deure de transparència i lleialtat, conflicte d’interessos i autocontratació respecte als patrons, serà igualment d’aplicació a totes aquelles persones que prestin serveis laborals, com empleats o directius, o professionals a la fundació.

V.- Extinció

Article 32.-

El patronat, a més de per les causes previstes per la legislació vigent aplicable a les fundacions de la Generalitat de Catalunya, podrà acordar, de manera motivada, la dissolució de la fundació en cas de necessitat o conveniència justificada, circumstàncies que s’entendrà que tenen lloc, entre altres casos:

 • Quan no es puguin complir els fins per als quals s’han constituït en la manera prevista els presents estatuts.
 • Quan mitjançant un acte de l’Administració o d’una altra autoritat pública es pretengués alterar, modificar, contrariar o, de qualsevol manera, incomplir la voluntat dels Fundadors, reflexada en l’escriptura de constitució o en els estatuts en ella continguts.

La dissolució haurà de ser acordada per majoria absoluta dels membres del patronat, els quals podran nomenar una comissió liquidadora d’almenys tres membres amb poders precisos per complir les seves funcions.

L’acord de dissolució, que haurà de ser aprovat pel protectorat en el cas de que la legislació vigent així ho requereixi, obrirà el període de liquidació.

Article 33.-

Una vegada finalitzat el període de liquidació de la fundació, el patronat o els liquidadors nomenats a aquest efecte, disposaran dels béns sobrants a favor d’altres fundacions o entitats privades sense afany de lucre, que tinguin fins anàlegs als de la fundació dissolta, d’acord amb la llei i que estiguin acollits al règim fiscal especial de la llei 49/2002, de 23 de desembre, del “Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge” o qualsevol altra que, en el seu cas, la substitueixi.

L’adjudicació o el destí del patrimoni resultant haurà de ser autoritzat pel protectorat en el cas de que la legislació vigent així ho requereixi.

DISPOSICIÓ FINAL: Aquests Estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Vicepresidenta                                                                   La secretària