2ª edició del Premi

“FAMILIA Y VÍNCULOS INTERGENERACIONALES; SU APORTACIÓN A LA SOCIEDAD”

Resolució del Jurat

El Jurat, durant la seva reunió del passat 9 de setembre, va debatir ampliament sobre el contingut dels treballs que optaven al premi complint amb tots els requisits estipulats en la convocatòria, i va acordar per unanimitat concedir el primer premi per la seva qualitat i aportació al tema proposat, al treball: “Relaciones intergeneracionales, relaciones de cuidado”, de les autores María Belén Zárate i Montserrat Gas.

El jurat va destacar respecte al treball premiat:

“és un treball que combina la doctrina amb la descripció i crítica de la llei de Dependència, totes dues des del punt de vista de la família, d’acord amb la convocatòria del premi”.

Va considerar que el seu contingut i investigació aporten mèrits suficients per la seva concessió del primer premi, que consisteix en una ajuda de 10.000 €.

També va acordar que cap dels treballs restants assolia el nivell de contingut exigible per optar als accèssits de la convocatòria, ja que la seva aportació no és significativa respecte al tema proposat i el seu contingut insuficient; en conseqüència es van declarar deserts.

La presidenta va manifestar el seu interès en que l’acte públic es celebrés el dia 15 d’octubre per ser aquest el dia de l’onomàstica de la señora Maria Teresa Rodó, en la memòria de la qual es va constituir aquesta fundació, instituint aquest dia de forma estable pels anys successius.

Per últim, donat l’interès del tema, la presidenta, a proposta del reste dels membres del jurat, va acordar que la fundació publicarà i donarà difusió al treball guanyador, proposant a les autores la seva ampliació amb algunes dades estadístiques i qualsevol altres dades rellevants que hagin sigut objecte del seu anàlisi per la seva redacció.

El llibre, que conté el treball guanyador i els apèndix aportats per les autores, té com a títol “La familia en la ley de dependencia”

2009 © Fundación María Teresa Rodó