5a edició del Premi
“LA FAMILIA GENERADORA DE CAPITAL HUMANO Y SOCIAL: UNA RESPUESTA A LA CRISIS”

Resolució del Jurat

El Jurat, durant la seva reunió del passat 28 de maig, va debatir ampliament sobre el contingut dels treballs que optaven al premi complint amb tots els requisits estipulats en la convocatòria, i va acordar per unanimitat el següent:

Concedir el primer premi per la seva qualitat i aportació al tema proposat, al treball: “Dialhogar en familia. Soluciones hoy y talentos de futuro” presentat per Mercedes Blasco Marqueta i Marta Blasco Marqueta.

El Jurat considera que el seu contingut i investigació aporten mèrits suficients per la concessió del primer pemi, que consisteix en 10.000 €. Es destaca del treball les aportacions teòriques recolzades d’explicacions.

També varen acordar concedir els dos accèssits prevists en la convocatòria per l’import de 2.500 € a cadascun dels treballs guardonats per la seva significativa aportació al tema proposat.

Els mereixedors dels accèssits van ser Consuelo León Llorente pel seu treball “La familia generadora de capital humano y social”, i Marc Grau i Grau pel seu treball “Recompensas invisibles: Los beneficios de la paternidad en los propios padres y sus trabajos”.

Per últim, el jurat va acordar la publicació dels tres treballs guanyadors de la convocatòria.

Dels acords que es van dur a terme, es va estendre la corresponent acta que va ser aprovada per unanimitat i signada per la secretaria amb el Vº Bº de la presidenta.

2015 © Fundación María Teresa Rodó