Política de privacidad y protección de datos

A la FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ estem compromesos amb la protecció de la seva privadesa. Per això, tractem les seves dades i informació personal d’acord amb aquesta Política de Privadesa i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades o “RGPD”), d’aplicació a partir del 25 de maig de 2018, i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (“LOPD”).

En facilitar-nos les vostres dades personals i utilizar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

1. Responsable del tractament de les seves dades personals.

FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ

CIF G-63436281

Direcció: Bisbe Català, 2, 5º 08034 – Barcelona

Correu electrònic: fundación@fundacionmteresarodo.org

2. Dades personals i categories especials de dades personals.

Les dades personals són tota la informació sobre una persona física identificada o identificable (l”interessat”), com per exemple el nom, la direcció, el número de telèfon o la direcció de correu electrònic.

Les categories especials de dades personals són un subgrup de dades personals, que revelen l’origen ètnic o racial, les conviccions religioses o filosòfiques, la orientació sexual, la informació mèdica o de salut o la afiliació sindical, entre d’altres.

Les dades personals (o dades) constitueixen qualsevol informació relacionada amb una persona física, identificada o identificable, inclús de forma directa, per referència a qualsevol altra informació, inclús un número d’identificació personal.

Definicions

 • Les dades d’ús són dades personals recopilades automàticament pel Web (o per tercers), que inclouen: adreces IP o noms de domini dels terminals (ordinador, tablet, telèfon mòbil) utilitzats per l’Usuari que es connecta al Web, les adreces en notació URI (Uniform Resource Identifier), el moment de la sol.licitud, el mètode utilitzat en enviar la sol.licitud al servidor, la mida del fitxer obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta del servidor (ordre correcte, error, etc.) el país d’origen, les característiques del navegador i el sistema operatiu utilitzat pel visitant, les diverses connotacions temporals de la visita (per exemple, el temps dedicat a cada pàgina) i els detalls de l’itinerari seguit dins del web, amb particular referència a la sequència de les pàgines consultades, als paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l’entorn de TI de l’Usuari.
 • L’individu és qui utilitza el Web, qui deu coincidir amb l’interessat o ser autoritzat per aquest i les Dades Personals del qual s’estan processant.
 • L’interessat és la persona física o jurídica a qui es refereixen les Dades personals.
 • L’Encarregat del Tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme, que sol o amb altres determina les decisions sobre els fins, els mètodes de tractament de les dades personals i les eines utilitzades, incloent el perfil de seguretat, en relació amb el funcionament i l’ús del web. El Responsable del tractament és FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ.
 • https://www.fundacionmteresarodo.org/ (Fundació María Teresa Rodó, o el Web) és l’eina de hardware o software a través de la qual es recopilen les dades personals dels usuaris.
 • Cookie és una petita porció de dades emmagatzemades en el dispositiu de l’usuari.
 • Les referències legals són un avís pels usuaris europeus: aquesta declaració de privadesa s’ha preparat en compliment de les obligacions establertes a l’art. 10 de la Directiva 95/46/CE, així com les disposicions de la Directiva 2002/58/CE, actualitzada per la Directiva 2009/136/CE, relativa a les cookies.
3. Sol.licitud de dades personals

Les dades personals que es poden sol.licitar comprenen les dades de contacte (per exemple, nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, entre altres), dades identificatives (per exemple, número de document nacional d’identitat, NIE o passaport, entre altres), o qualsevol altres que siguin necessàries per complir les finalitats exposades en aquesta Política. Si es recopilen dades personals de categoria especial s’informarà, es sol.licitarà el consentiment exprés pel tractament, quan sigui necessari, de conformitat amb la normativa d’aplicació i de finalitats amb les que es fa.

Entre les dades personals recopilades pel Web de forma independent o per medi de tercers, figuren: nom, cognoms, data de naixement, número de telèfon, adreça, correu electrònic, contrasenya, número de fax, país, provincia, ciutat, sexe, cookies, dades d’ús i ubicació geogràfica.

Altres dades personals recopilades poden estar indicades en altres seccions d’aquesta política de privadesa o a través de textos informatius que es mostren amb la recopilació de les dades.

Les dades personals poden ser ingressades voluntariament per l’usuari o recopilats automàticament durant l’ús del Web.

4. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals.

El web recopila les seves dades personals amb diverses finalitats.

  • Dades de donants: Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar ocasionalment comunicacions d’agraïment i informació sobre les iniciatives, activitats i esdeveniments d’interès de la FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ.
  • Dades de col.laboradors i contraparts contractuals: Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar comunicacions d’agraïment i informació sobre les iniciatives, activitats i esdeveniments d’interès de la FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ.
  • Dades de contacte: Tractem les dades recollides a través de cartes i emails per la gestió de sol.licituds i consultes.
  • Dades de cookies: Qualsevol ús de Cookies – o altres eines de seguiment – per part del Web o per proveïdors de serveis externs utilitzats pel Web, a menys que s’especifiqui el contrari, té el propòsit d’identificar l’Usuari i registrar les preferències relatives per a fins estrictament relacionats amb la prestació del servei sol.licitat per l’Usuari.
 • Dades personals d’empleats: La recollida i tractament de les dades es realitza amb la finalitat de donar compliment i gestionar la relació laboral i d’atendre les seves activitats, incloent l’administració de personal, la prevenció de riscos laborals, l’enviament de comunicacions generals o personals, incloses les relacionades amb productes o serveis del Web, les publicacions del Responsable de les Dades, tant internes com externes, l’accés a bonificacions i subvencions. En el cas de currículums vitae, per la gestió de les candidatures i els processos de selecció i, en el seu cas, posterior contractació.

En tots els casos, les dades personals recopilades seran utilitzades amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals i a aquelles derivades de l’execució de les relacions comercials i contractes mercantils, administratius, etc., en els que el Responsable de les Dades sigui part de gestionar qualsevol queixa o reclamació legal, laboral o comercial, incloses les comunicacions a través de les eines de denúncia i report que poguessin habilitar-se. Així mateix, es podran utilitzar per enviar enquestes, qüestionaris i sol.licitar valoracions dels nostres serveis, ja que tal informació ens resulta de gran utilitat per controlar la seva qualitat.

Així mateix, el Web podrà utilitzar les seves dades per facilitar-li informació sobre els nostres serveis o productes o informació de la fundació, entitats associades o del Web. En qualsevol moment pot sol.licitar que no el contactem o enviem informació sobre els nostres productes o serveis, així com que no revelem la seva informació a tercers amb aquesta finalitat. Ho pot fer posant-se en contacte directament o bé, en el seu cas, clicant el botó “donar-se de baixa” en els correus electrònics promocionals.

5. Com recaptem les vostres dades personals.
 • Informació que vostè ens facilita:

Recaptem les dades personals que vostè ens facilita a través del nostre web, mitjançant formularis o camps a completar, contractes, convenis, cartes, targetes de visita que ens entreguen, o a través del correu electrònic. En el moment de la recollida serà informat de la nostra Política de protecció de dades.

 • Informació que recaptem de les seves visites al nostre web:

Recaptem i emmagatzenem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten el nostre web, ja sigui perque ens faciliten la seva informació de forma activa o simplement per estar navegant el nostre web. Aquesta informació es recapta a través de cookies, per més informació consulti la Política de cookies (posar link).

6. Terminis de conservació.

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que siguin necessàries a fi d’utilitzar-les segons la finalitat per la que van ser recaptades i segons la base jurídica del seu tractament d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi relació amb FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel.lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos bloquejarem les seves dades, sense donar-lis cap ús, excepte quan siguin necessàries per l’exercici o defensa de reclamacions o es pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per la qual sigui necessària la seva recuperació.

7. Legitimació pel tractament de les seves dades personals.

La base legal pel tractament de les seves dades, amb les finalitats abans esmentades, serà sempre alguna de les previstes per l’article 6 del RGPD, és a dir:

El Responsable o l’Encarregat processen dades personals relacionades amb l’usuari en cas de que existeixi una de les següents condicions:

 • L’usuari ha donat el seu consentiment per a un o més propòsits específics;

Nota: en algunes jurisdiccions, el Responsable del Tractament pot estar autoritzat a processar Dades Personals sense el consentiment de l’Usuari o altres de les bases legals especificades a continuació, sempre que l’Usuari no s’oposi («exclusió voluntària») a aquest tractament. Això no és aplicable, però, si el tractament de Dades Personals està regulat per la legislació europea respecte a la protecció de Dades Personals. 

 • El tractament és necessari per l’execució d’un contracte amb l’interessat o per l’aplicació a petició seva de mesures precontractuals.
 • El tractament és necessari per complir una obligació legal a la que estigui subjecte el Responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per la realització d’una tasca duta a terme en interès públic o per l’exercici de l’autoritat pública conferida al Titular;
 • El tractament és necessari per la recerca de l’interès legítim del responsable o de tercers.

Si el tractament es refereix a dades personals de categoria especial, estarà sempre fonamentat en alguna de les bases legals de l’article 9 del RGPD.

En qualsevol cas, sempre és possible demanar al Responsable que aclareixi la base jurídica concreta de cada tractament i, en particular, que especifiqui si el tractament es basa en la llei estipulada en un contracte o si és necessari per celebrar un contracte.

8. Dades de menors.

Si l’usuari fos menor d’edat (segons la legislació aplicable), es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del web. FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ en cap dels casos es farà responsable de les dades facilitades pel menor si incompleix aquest requisit.

9. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals.
9.1. Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

Dret a sol.licitar accés a les seves dades personals.

Dret a sol.licitar la seva rectificació o supressió.

Dret a sol.licitar la limitació del seu tractament.

Dret a la portabilitat de les seves dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament els conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ deixarà de tractar les dades, llevat que

acrediti motius legítims imperiosos pel tractament que prevalgui sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, i els mantindrà degudament bloquejats durant el termini corresponent mentres persisteixin obligacions legals.

Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol.licitar i rebre les dades que li incumbeixin i hagin facilitat a FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ o sol.licitar el seu enviament a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

9.2. Quan respondrem a la seva sol.licitud?

FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ respondrà a les seves peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol.licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el número de sol.licituds. El responsable informarà a l’interessat de la pròrroga durant el primer mes a partir de la recepció de la sol.licitud indicant els motius de la dilació.

9.3. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

9.4. On s’ha d’adreçar per l’exercici dels seus drets?

Per l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre una carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicant el dret que s’exerceix adreçant-se a FUNDACIÓ MARÍA TERESA RODÓ, direcció Bisbe Català, 2, 5º 08034 – Barcelona, o a travès de fundación@fundacionmteresarodo.org.

9.5. Té vostè dret a reclamar?

L’informem que si vostè presenta una sol.licitud per l’exercici d’aquests drets i considera que no ha sigut atesa adequadament per FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’acord amb el procediment previst a la següent adreça: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

10. Transferència de dades personals a tercers

FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ podrà comunicar les seves dades a tercers com a conseqüència d’obligacions o requeriments legals, a jutjats, tribunals i administracions públiques en cas necessari, o a qualsevol altre tercer, persona o entitat a qui vostè ens hagi autoritzat.

En el moment de transferir o comunicar les seves dades a tercers, es mantindrà vigent el compromís de salvaguardar les seves dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta Política de Privadesa i es prendran totes les mesures i precaucions raonables per assegurar que els tercers mantenen compromisos de confidencialitat i secret en relació amb la protecció de les seves dades personals. La transferència o comunicació de les seves dades personals es realitzarà sempre complint les obligacions legals i sobre la base d’acords de tractament de dades personals, amb la finalitat d’assegurar que les seves dades no són tractades per cap altra finalitat més enllà de les clarament establertes i que es prenen les mesures de securetat necessàries. Per la transferència de dades entre societats del mateix grup existeixen unes Normes Corporatives Vinculants que obliguen a totes les companyies i garantizen uns estàndards d’actuació.

En el cas de transferències internacionals, sempre es recaptarà el seu consentiment exprés per transferir les seves dades personals a tercers localitzats fora del país en el que hem recopilat les seves dades (si aplica), a excepció de que la transferència estigui autoritzada o requerida per una llei, norma o tribunal.

11. Emmagatzematge i seguretat de les seves dades personals

FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat de que el tractament de dades personals que realitzi sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

El processament i emmagatzematge es duu a terme utilitzant eines informàtiques i/o telemàtiques, amb mètodes d’organització i amb una lògica estrictament relacionada amb els propòsits indicats. S’han posat salvaguardes de conformitat segons el que requereix la normativa vigent per protegir les dades personals que emmagatzenem d’usos indeguts, interferències i pèrdues, accessos no autoritzats, modificacions o divulgació.

El Web aplica mesures de seguretat tècnica tals com l’encriptació en aquells casos en els que sigui raonablement possible. Així mateix, diferents sistemes, com l’arxiu segur de documents originals o la limitació d’accés a dades personals a les persones adequadament autoritzades, permeteixen dotar de seguretat al tractament de les seves dades personals.

A més, el Web adopta les mesures raonables per destruir de forma permanent totes les dades personals una vegada acabat el seu termini d’utilització de conformitat amb aquesta Política de Privadesa.

Les dades es processen a les oficines operatives del Responsable i l’Encarregat del Tractament i a qualsevol altre lloc on es trobin les parts involucrades en el tractament. Es pot sol.licitar més informació al Responsable i l’Encarregat del Tractament. Les Dades es processen durant el temps necessari per realitzar el servei sol.licitat per l’Usuari, o requerit pels fins descrits en aquest document, i l’Usuari sempre pot sol.licitar la interrupció del tractament o l’eliminació de dades.

12. Comunicacions electròniques.

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les direccions de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació d’aquesta organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment otorgat pel tractament de les seves dades preguem ho faci de la forma a dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic fundacion@fundacionmteresarodo.org.

13. Modificacions a la present informació de protecció de dades.

FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.

Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada al lloc web.

14. Informació adicional

Per més informació sobre privadesa en general, pot visitar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a www.aepd.es.

A petició de l’Usuari, a més de la informació continguda en aquesta política de privadesa, el Responsable i l’Encarregat del Tractament podran proporcionar-li informació adicional i contextual sobre serveis específics, o la recopilació i processament de Dades Personals.